Site Overlay

Code of Ethics

Vad är en Code of Ethics?

en etisk kod är en vägledning för principer som är utformade för att hjälpa yrkesverksamma att bedriva verksamhet ärligt och med integritet. Ett etikdokument kan beskriva verksamhetens eller organisationens uppdrag och värderingar, hur professionella ska närma sig problem, de etiska principerna baserade på organisationens kärnvärden och de standarder som den professionella hålls till.,

en etisk kod som också kallas en ”etisk kod” kan omfatta områden som affärsetik, en uppförandekod och en uppförandekod för anställda.

viktiga Takeaways

  • en etikkod anger en organisations etiska riktlinjer och bästa praxis att följa för ärlighet, integritet och professionalism.
  • för medlemmar i en organisation kan brott mot etiska regler leda till påföljder inklusive uppsägning.
  • i vissa branscher, inklusive bank-och finans, styr specifika lagar affärsverksamheten., I andra kan en etisk kod antas frivilligt.
1:16

etikkod

förstå en etisk kod

affärsetik hänvisar till hur etiska principer styr ett företags verksamhet. Vanliga frågor som faller inom ramen för affärsetik är arbetsgivarrelationer, diskriminering, miljöfrågor, mutor och insiderhandel och socialt ansvar., Även om det finns många lagar för att fastställa grundläggande etiska normer inom näringslivet, är det till stor del beroende av ett företags ledarskap att utveckla en etiska kod.

både företag och branschorganisationer har vanligtvis någon form av etiska regler som deras anställda eller medlemmar ska följa. Att bryta etikkoden kan leda till uppsägning eller uppsägning från organisationen. En etisk kod är viktig eftersom den tydligt anger reglerna för beteende och ger grunden för en förebyggande varning.,

oavsett storlek räknar företagen med att deras ledningspersonal ställer in en standard för etiskt beteende för andra anställda att följa. När administratörer följer etikkoden skickar det ett meddelande om att universell överensstämmelse förväntas av varje anställd.

medan en etikkod ofta inte krävs väljer många företag och organisationer att anta en.

Compliance-Based code of Ethics

för alla företag reglerar lagar frågor som uthyrning och säkerhetsstandarder., Efterlevnadsbaserade etiska regler fastställer inte bara riktlinjer för uppförande utan bestämmer också påföljder för överträdelser.

i vissa branscher, inklusive bankväsendet, reglerar specifika lagar affärsverksamheten. Dessa branscher formulerar efterlevnadsbaserade etiska koder för att upprätthålla lagar och förordningar. Anställda genomgår vanligtvis formell utbildning för att lära sig uppförandereglerna. Eftersom bristande efterlevnad kan skapa juridiska problem för företaget som helhet kan enskilda arbetstagare inom ett företag drabbas av påföljder för att de inte följer riktlinjer.,

för att säkerställa att etiska kodens mål och principer följs, utser vissa företag en compliance officer. Denna person har till uppgift att hålla sig uppdaterad om förändringar i regleringskoder och övervaka anställdas beteende för att uppmuntra överensstämmelse.

denna typ av etik bygger på tydliga regler och väldefinierade konsekvenser snarare än Individuell övervakning av personligt beteende. Trots strikt efterlevnad av lagen främjar vissa efterlevnadsbaserade uppförandekoder inte ett klimat av moraliskt ansvar inom företaget.,

värdebaserad etikkod

en värdebaserad etikkod behandlar ett företags kärnvärdessystem. Den kan beskriva normer för ansvarsfullt uppförande när det gäller det större allmänintresset och miljön. Värdebaserade etiska koder kan kräva en större grad av självreglering än efterlevnadsbaserade koder.

vissa uppförandekoder innehåller språk som behandlar både efterlevnad och värden. Till exempel kan en livsmedelsbutik skapa en uppförandekod som väcker företagets engagemang för hälso-och säkerhetsbestämmelser över ekonomisk vinning., Denna livsmedelsbutik kan också innehålla ett uttalande om att vägra att ingå avtal med leverantörer som matar hormoner till boskap eller höjer djur under omänskliga levnadsförhållanden.

etiska regler bland yrkesverksamma

finansiella rådgivare som är registrerade hos Securities and Exchange Commission eller en statlig tillsynsmyndighet är bundna av en etisk kod som kallas fiduciary duty. Detta är ett rättsligt krav och även en kod för lojalitet som kräver att de agerar i bästa intresse för sina kunder.,

certifierade offentliga revisorer, som vanligtvis inte anses vara förvaltare till sina kunder, förväntas fortfarande följa liknande etiska standarder, såsom integritet, objektivitet, sanningsenlighet och undvikande av intressekonflikter, enligt American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

exempel på en etisk kod

många företag och organisationer har antagit en etisk kod., Ett bra exempel kommer från CFA Institue (CFAI), överlåtaren av Chartered Financial Analyst (CFA) beteckning och skapare av CFA-examen. Cfa charterholders är bland de mest respekterade och globalt erkända finansiella proffs., Enligt CFAI: s webbplats måste medlemmar av CFA-institutet, inklusive CFA-charterinnehavare, och kandidater för CFA-beteckningen följa följande etiska kod (finns här):

  • agera med integritet, kompetens, flit, respekt och på ett etiskt sätt med allmänheten, kunder, potentiella kunder, arbetsgivare, anställda, kollegor i investeringsyrket och andra deltagare på de globala kapitalmarknaderna.
  • placera integriteten hos investeringsyrket och kundernas intressen över sina egna personliga intressen.,
  • använd rimlig omsorg och utöva oberoende yrkesmässig bedömning när du utför investeringsanalys, gör investeringsrekommendationer, vidtar investeringsåtgärder och bedriver annan yrkesverksamhet.
  • öva och uppmuntra andra att öva på ett professionellt och etiskt sätt som kommer att återspegla kredit på sig själva och yrket.
  • främja integriteten och livskraften hos de globala kapitalmarknaderna till samhällets yttersta fördel.,
  • upprätthålla och förbättra sin yrkeskompetens och sträva efter att upprätthålla och förbättra kompetensen hos andra investeringspersonal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *