Site Overlay

dosering Lisinopril

medisch beoordeeld door Drugs.com. laatst bijgewerkt op okt 22, 2019.

is van toepassing op de volgende sterkten: 10 mg; 2.,of:

 • Hypertensie

Gebruikelijke Pediatrische Dosis voor:

 • Hypertensie

Extra dosering informatie:

 • Nierfunctie een aanpassing van de Dosering
 • Lever een aanpassing van de Dosering
 • een aanpassing van de Dosering
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Dialyse
 • Opmerkingen

Gebruikelijke Dosis voor Volwassenen voor Hypertensie

Initiële dosis: 10 mg oraal eenmaal per dag; 5 mg oraal eenmaal per dag
Onderhoud dosis: 20 tot 40 mg oraal eenmaal per dag
Maximale dosis: 80 mg oraal eenmaal per dag

-De initiële dosis is 5 mg oraal eenmaal per dag bij patiënten die een diureticum.,
– de dosis van 80 mg wordt gebruikt, maar lijkt geen groter effect te geven.
– als de bloeddruk niet onder controle wordt gebracht met alleen lisinopril, kan een lage dosis van een diureticum worden toegevoegd (bijv. hydrochloorthiazide, 12,5 mg). Na de toevoeging van een diureticum kan het mogelijk zijn om de dosis lisinopril te verlagen.

gebruikelijke volwassen dosis bij congestief hartfalen

aanvangsdosis: 2.,5 tot 5 mg oraal eenmaal daags
onderhoudsdosering: de dosering dient te worden verhoogd wanneer deze wordt verdragen
maximale dosis: 40 mg oraal eenmaal daags

– De dosis van het diureticum moet mogelijk worden aangepast om hypovolemie, die kan bijdragen tot hypotensie, te helpen minimaliseren. Het optreden van hypotensie na de initiële dosis lisinopril sluit latere zorgvuldige dosistitratie met het geneesmiddel niet uit.,

gebruikelijke volwassen dosis voor myocardinfarct

aanvangsdosis: 5 mg oraal (binnen 24 uur na aanvang van het acute myocardinfarct)
volgende doses: 5 mg oraal na 24 uur, daarna 10 mg oraal na 48 uur.onderhoudsdosis: 10 mg oraal eenmaal daags. De dosering dient ten minste 6 weken te worden voortgezet.

– de behandeling dient gestart te worden met 2,5 mg bij patiënten met een lage systolische bloeddruk (minder dan of gelijk aan 120 mmHg en meer dan 100 mmHg) gedurende de eerste 3 dagen na het infarct., Indien langdurige hypotensie optreedt (systolische bloeddruk lager dan 90 mmHg gedurende meer dan 1 uur) dient de behandeling te worden gestaakt.
Gebruik: reductie van mortaliteit bij acuut myocardinfarct

gebruikelijke volwassen dosis voor diabetische nefropathie

aanvangsdosis: 10 tot 20 mg oraal eenmaal daags
onderhoudsdosis: 20 tot 40 mg oraal eenmaal daags
dosering kan om de 3 dagen naar boven worden getitreerd

-geen goedgekeurde indicatie.

gebruikelijke Geriatrische dosis voor hypertensie

aanvangsdosis: 2,5 tot 5 mg oraal eenmaal daags
onderhoudsdosis: doseringen dienen te worden verhoogd bij 2.,5 mg tot 5 mg per dag met intervallen van 1 tot 2 weken.
maximale dosis: 40 mg oraal eenmaal per dag

gebruikelijke pediatrische dosis voor hypertensie

pediatrische patiënten ouder dan of gelijk aan 6 jaar:
aanvangsdosis: 0,07 mg / kg oraal eenmaal per dag (maximale aanvangsdosis is 5 mg eenmaal per dag)
onderhoudsdosis: de dosering moet worden aangepast aan de bloeddrukrespons met intervallen van 1 tot 2 weken.
maximale dosis: Doses hoger dan 0.,61 mg / kg of meer dan 40 mg zijn niet onderzocht bij pediatrische patiënten

-dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij pediatrische patiënten jonger dan 6 jaar of bij pediatrische patiënten met glomerulaire filtratiesnelheid minder dan 30 mL/min.

aanpassing van de Nierdosis

CrCl groter dan 30 mL/min: geen aanpassing aanbevolen
CrCl 10 mL/min tot minder dan of gelijk aan 30 mL / min: aanbevolen aanvangsdosis is de helft van de gebruikelijke aanbevolen dosis (d.w.z. hypertensie, 5 mg; systolisch hartfalen, 2,5 mg en acuut MI, 2,5 mg.,
CrCl minder dan 10 mL / min of onder hemodialyse: aanbevolen aanvangsdosis is 2,5 mg oraal eenmaal daags

aanpassingen van de Leverdosis

patiënten die geelzucht of duidelijke verhogingen van leverenzymen ontwikkelen, dienen de behandeling te staken en een geschikte medische behandeling te krijgen.

dosisaanpassingen

-het antihypertensieve effect kan tegen het einde van het doseringsinterval afnemen, ongeacht de toegediende dosis, maar meestal bij een dosis van 10 mg of minder per dag., Dit kan worden geëvalueerd door de bloeddruk vlak voor de toediening te meten om te bepalen of een bevredigende controle gedurende 24 uur wordt gehandhaafd. Is dit niet het geval, dan dient een verhoging van de dosis te worden overwogen. Als de bloeddruk niet voldoende onder controle is met alleen lisinopril, kan een diureticum worden toegevoegd. Na de toevoeging van een diureticum kan het mogelijk zijn om de dosis lisinopril te verlagen.,
– bij alle hoogrisicopatiënten, zoals patiënten met ischemische hart-of cerebrovasculaire aandoeningen, bij wie excessieve bloeddrukdalingen tot een myocardinfarct of cerebrovasculair accident kunnen leiden, adviseert de fabrikant de behandeling met lagere doseringen te starten.
– dosisaanpassingen bij ouderen dienen met bijzondere voorzichtigheid plaats te vinden.
– bij patiënten die momenteel met een diureticum worden behandeld, kan symptomatische hypotensie af en toe optreden na de aanvangsdosis., Om de kans op hypotensie te verkleinen, dient het diureticum, indien mogelijk, 2 tot 3 dagen voor aanvang van de behandeling te worden gestaakt. Als de bloeddruk niet onder controle wordt gebracht met alleen lisinopril, moet de behandeling met diuretica worden hervat. Indien de behandeling met diuretica niet kan worden gestaakt, dient een aanvangsdosis van 5 mg te worden gebruikt onder zorgvuldige medische supervisie gedurende enkele uren en totdat de bloeddruk gestabiliseerd is.

voorzorgsmaatregelen

US Boxed waarschuwingen:
-foetale toxiciteit: gebruik van Angiotensin converting enzyme (ACE) remmer tijdens de zwangerschap kan morbiditeit en overlijden veroorzaken bij de zich ontwikkelende foetus., Bij gebruik tijdens het tweede en derde trimester zijn ACE-remmers in verband gebracht met foetale en neonatale schade, waaronder hypotensie, neonatale schedelhypoplasie, anurie, reversibel of irreversibel nierfalen en overlijden. Oligohydramnios is ook gemeld, vermoedelijk als gevolg van een verminderde foetale nierfunctie; oligohydramnios is in deze setting geassocieerd met foetale ledemaatcontracturen, craniofaciale vervorming en hypoplastische longontwikkeling., Blootstelling aan ACE-remmers tijdens het eerste trimester van de zwangerschap is in verband gebracht met prematuriteit, intra-uteriene groeivertraging, patente ductus arteriosus, andere structurele cardiale misvormingen en neurologische misvormingen. Wanneer zwangerschap wordt ontdekt, moeten de inhibitors van ACE zo spoedig mogelijk worden stopgezet. Als er geen alternatief voor de behandeling met ACE-remmers beschikbaar is, moeten patiënten op de hoogte worden gesteld van de risico ‘ s voor hun foetussen en moet de intra-vruchtwateromgeving worden geëvalueerd door middel van seriële echografie., Als oligohydramnios zich ontwikkelt, moet dit medicijn worden gestaakt, tenzij het wordt beschouwd als levensreddend voor de moeder. Afhankelijk van de week van de zwangerschap, contractie stress testen, een niet-stress test, of biofysische profilering kan geschikt zijn. Oligohydramnios kan pas verschijnen nadat de foetus onomkeerbaar letsel heeft opgelopen.de veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij patiënten jonger dan 6 jaar.
Raadpleeg de Rubriek waarschuwingen voor aanvullende voorzorgsmaatregelen.

dialyse

Dit geneesmiddel kan worden verwijderd door hemodialyse.,

Overige opmerkingen

Toedieningsadvies:
-dient te worden gegeven als een enkelvoudige dagelijkse dosis.
– kan met of zonder voedsel worden toegediend.
– bij sommige patiënten met hartfalen die een normale of lage bloeddruk hebben, kan extra verlaging van de systemische bloeddruk optreden met dit geneesmiddel. Dit effect wordt verwacht en is gewoonlijk geen reden om de behandeling te staken. Als hypotensie symptomatisch wordt, kan een verlaging van de dosis of stopzetting van de behandeling noodzakelijk zijn.
Algemeen:
-dit geneesmiddel is geïndiceerd als adjuvante therapie met diuretica en digitalis voor de behandeling van hartfalen.,
– na de eerste MI blijken alle ACE-remmers, bij vergelijkbare geschikte doseringen, even effectief te zijn voor het verminderen van mortaliteit en recidiverende mi-percentages.
– voorafgaand aan de behandeling moeten deze aandoeningen worden gecorrigeerd bij patiënten met een hoog risico op symptomatische hypotensie, zoals patiënten met zoutdepletie met of zonder hyponatriëmie, hypovolemie of patiënten die een intensieve diuretische behandeling krijgen. De nierfunctie en het serumkalium moeten worden gecontroleerd.,
– als het niet haalbaar is om de behandeling met diuretica te stoppen voordat met lisinopril wordt begonnen, moet de patiënt gedurende enkele uren na de eerste dosis van dit geneesmiddel nauwlettend worden gecontroleerd en totdat de bloeddruk gestabiliseerd is. De antihypertensieve effecten van lisinopril en diuretica die in combinatie worden gebruikt, zijn ongeveer additief.
– Het bereiken van een optimale bloeddrukverlaging kan 2 tot 4 weken therapie vereisen.
-acuut myocardinfarct: naast dit geneesmiddel moeten patiënten, indien van toepassing, standaardbehandelingen krijgen, zoals trombolytica, aspirine en een bètablokker.,
– antihypertensieve effecten van dit geneesmiddel worden gehandhaafd tijdens langdurige therapie. Plotselinge stopzetting ging niet gepaard met een snelle stijging van de bloeddruk of een significante stijging van de bloeddruk in vergelijking met de waarden van vóór de behandeling.
advies voor patiënten:
-dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen, maar moet elke dag op hetzelfde tijdstip worden ingenomen.
– Dit geneesmiddel kan uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen verminderen.

Veelgestelde vragen

 • maken ACE-remmers COVID-19 erger?
 • Hoe lang na inname van 5 mg lisinopril zal mijn bloeddruk dalen?,
 • kan ik gewoon stoppen met het gebruik van lisinopril?
 • Wat is de sterkte van Qbrelis (lisinopril) drank?

verdere informatie

raadpleeg altijd uw zorgverlener om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina van toepassing is op uw persoonlijke omstandigheden.,/li>

 • Patiënt Tips
 • Drug Afbeeldingen
 • Drug Interactions
 • het Vergelijken van Alternatieven
 • Ondersteuning van de Groep
 • Prijzen & Coupons
 • engels
 • 558 Beoordelingen
 • Drug klasse: Angiotensine Converting Enzyme-Remmers
 • FDA Waarschuwingen (1)
 • Consument hulpbronnen

  • Lisinopril
  • Lisinopril (Advanced Lezen)
  • Lisinopril Orale Oplossing
  • Lisinopril Tabletten

  Andere merken: Zestril Prinivil, Qbrelis

  Professionele hulpbronnen

  • Lisinopril (AHFS Monografie)
  • .,.. + 2 meer

  gerelateerde behandelingsgidsen

  • diabetische nierziekte
  • coronaire hartziekte
  • Alport syndroom
  • hartaanval
  • … + 5 meer

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *